Všeobecné obchodné podmienky


I. Úvodné ustanovenia a vysvetlenie účelu všeobecných obchodných podmienok

Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho, ktorým je Navzájom s.r.o., so sídlom 935 24 Čajkov 278, Slovensko. IČO: 54940672, DIČ: 21 2182 1273 zapísaná v obchodnom registri: Okresný súd Nitra, vl. č.: 58437/N

Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – spotrebiteľom neupravené obchodnými podmienkami sa riadia Občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Z. z.) a Zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 250/2007 Z. z.). Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – podnikateľom neupravené obchodnými podmienkami sa riadia obchodným zákonníkom.

Všetky objednané materiály alebo výukové materiály, ktoré sú súčasťou seminárov a živých stretnutí, sú informačným produktom. Akékoľvek šírenie alebo poskytovanie tretím osobám bez súhlasu autorky je zakázané. Objednávkou akéhokoľvek vzdelávacieho  produktu súhlasíte, že akékoľvek použitie informácií z tréningových materiálov a úspechy či neúspechy z toho plynúce, sú len vo vašich rukách a autorka za ne nenesie žiadnu zodpovednosť.

V materiáloch a výukových programoch môžete nájsť aj informácie o produktoch alebo službách tretích osôb. Tieto informácie sú len odporúčaním a vyjadrením autorkinho názoru k tejto tematike. Za spokojnosť s ich využívaním nesie zodpovednosť poskytovateľ týchto tovarov a služieb.

II. Všeobecné podmienky

Navzájom s.r.o. (v zastúpení Mgr. Michaela Huljaková), so sídlom 935 24 Čajkov 278, Slovensko si vyhradzuje právo na zmenu obsahu vzdelávacích programov a eBookov. Tiež nenesie zodpovednosť za žiadne nároky a straty, či poškodenie majetku vzniknuté jednotlivcom alebo za akékoľvek nároky alebo škody, vrátane tých, ktoré vyplynú zo zmeny alebo zrušenia udalosti alebo služby.

III. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

Kupujúci si objednáva službu alebo online produkt prostredníctvom webového rozhrania www.vnimavamama.sk, tzn. prostredníctvom objednávkového systému tým, že odošle vyplnený objednávkový formulár. 

Na webových stránkach je uvedený podrobný popis ponúkanej služby alebo online produktu, vrátane uvedenia toho, čo obsahuje, komu je určený a čo kupujúcemu môže priniesť a v akom formáte je poskytovaný. Všetky prezentácie, texty a obrázky na webových stránkach a v eBookoch majú len informatívny charakter.

Kupujúci objednáva vybranú službu vyplnením objednávkového formulára. Kupujúci je povinný objednávku pred jej odovzdaním skontrolovať a prípadne opraviť. Odoslaná objednávka je záväzná a kupujúcemu a predávajúcemu vznikajú vzájomné práva a povinnosti, t.j. predávajúci sa zaväzuje sprostredkovať kupujúcemu objednané služby a kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu služieb.

Kupujúci odovzdaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s Obchodnými podmienkami spoločnosti Navzájom s.r.o. a že s nimi súhlasí. Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy, ktorá vzniká vyplnením a odovzdaním objednávky.

Ohľadne platieb vykonávaných na základe kúpnej zmluvy vystaví predávajúci kupujúcemu po uskutočnení platby daňový doklad – faktúru, ktorá slúži ako doklad o zakúpení služby alebo online produktu.

Platba jednorázovo znamená, že zaplatíte ihneď po odovzdaní objednávkového formulára bankovým prevodom, alebo v prípade platby kartou vám bude táto čiastka zúčtovaná z vášho bankového konta.

IV. Spôsob platby

Kupujúci môže svoju objednávku hradiť nasledujúcimi spôsobmi:

1.) prevodom cez platobnú bránu (platba je doručená ihneď)

Prevod cez platobnú bránu poskytuje predávajúci prostredníctvom platobnej brány Pays.cz s.r.o., ktorá poskytuje zabezpečenú technológiu prijímania platobných kariet a online bankových prevodov. Čísla platobných kariet, kreditných kariet a heslá k elektronickému bankovníctvu zadávate pomocou zabezpečeného a dôveryhodného kanálu spoločnosti Pays.cz s.r.o. .

2.) bankovým prevodom zo svojho účtu (prevod trvá väčšinou 1 - 2 pracovné dni)

V. Dodacie lehoty a spôsob dodania tovaru

Elektronické produkty kupujúcemu prídu e-mailom automaticky ihneď po zaplatení resp. po pripísaní platby na účet. Ak by sa tak nestalo, kupujúci kontaktuje predávajúceho prostredníctvom e-malovej správy na m.huljakova@vnimavamama.sk
 
Pri osobných konzultáciách je termín dodania služby definovaný pred vystavením objednávky a dohodnú sa na ňom vzájomne obe strany písomnou alebo telefonickou formou.
 
Pri workshopoch, seminároch a iných hromadných akciách je termín a miesto špecifikované na príslušnej podstránke k danej službe.

VI. Storno, reklamácie a odstúpenie od kúpnej zmluvy

Keďže poskytnutie služby je podmienené výslovným súhlasom kupujúceho, ktorý odkliknutím políčka pri objednávke vyhlásil, že bol riadne poučený a oboznámil sa s týmito obchodnými podmienkami, predávajúci podľa zákona, neumožňuje odstúpenie od kúpnej zmluvy.

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, ak platba kupujúceho nebude pripísaná na účet predávajúceho do 3 dní po termíne splatnosti. 

Pri podozrení na podvodné či protizákonné konanie predovšetkým v súvislosti s objednávaním a využívaním elektronických produktov bude takéto podozrenie ďalej postúpené právnikovi a riešené v súlade s platnou legislatívou.

Práva vznikajúce pri chybnom plnení a práva zo záruky sa riadia platnými právnymi predpismi, predovšetkým Občianskym zákonníkom.

Predávajúci zodpovedá za doručenie služby. 

V prípade nečakaných udalostí spôsobených 3. stranou predávajúci zabezpečí po vzájomnej dohode náhradné plnenie. 

Reklamáciu kupujúci uplatňuje bez zbytočného odkladu hneď po zistení vád. Reklamáciu môže poslať e-mailom na m.huljakova@vnimavamama.sk. Kupujúci priloží faktúru alebo iný doklad o kúpe, popis reklamovanej závady a návrh riešenia reklamácie. Predávajúci vybaví reklamácie predávajúci informuje kupujúceho písomne e-mailom na adresu, ktorú kupujúci zadal pri objednávke.

VII. Záverečné ustanovenia

Webové stránky www.vnimavamama.sk môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia a služby môžu byť kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmenené. 
 
Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 01.03. 2019. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.
 

Ochranu vašich súkromných údajov beriem vážne a všetky osobné údaje (e-mailové adresy a iné) sú spracovávané na základe zákona o ochrane osobných údajov. Robím všetko pre to, aby som vami zverené údaje zabezpečila proti manipulácii, strate, zničeniu či zásahu nepovolaných osôb. Ochrana osobných údajov je riešená samostatným dokumentom, ktorý nájdete na tejto stránke.

VII. Kontaktné údaje

Mgr. Michaela Huljaková
Navzájom s.r.o.
935 24 Čajkov 278
IČO: 54 940 672
+421 905 223 490
m.huljakova@vnimavamama.sk
Spoločnosť je zapísaná na Okresom súde Nitra, vl. č.: 58437/N